رولر کانوایر

رولر کانوایر مناسب برای حمل انواع کارتن و جعبه به بصورت موتورایز و غیر موتورایز نصب و طراحی می گردد. بستر حرکتی این نوع کانوایر ها از رولیک ها به قطر های مختلف میباشد.

رولر کانوایر

این نوع کانوایر مناسب برای حمل انواع کارتن و جعبه میباشد. کاربرد اصلی این نوع خطوط برای حمل محصول میباشد که بصورت موتورایز و غیر موتورایز نصب و طراحی می گردد. بستر حرکتی این نوع کانوایر ها از رولیک ها به قطر های مختلف میباشد.